Uvjeti suradnje PDF Print E-mail
Operacijski sustavi d.o.o. pružaju cijeli niz IT usluga - od savjetodavno analitičkih usluga do usluga projektiranja, implementacije i održavanja IT sustava. Ovim dokumentom definiraju se opći uvjeti pružanja usluga, rezultat pojedinih usluga, način pružanja usluga tehničke podrške i opći komercijalni uvjeti.


Za sve usluge Operacijskih sustava d.o.o. smatra se da su obje strane obvezne osigurati sljedeće:


Naručitelj:


- Na vrijeme osigurati odgovarajuće resurse i informacije potrebne za izvođenje posla;

- Onemogućiti osoblju Operacijskih sustava uvid dokumente ili druge materijale koji predstavljaju poslovnu tajnu naručitelja;

- Za usluge koje se izvode na naručiteljevoj lokaciji osigurati odgovarajuće radne uvjete i potrebne resurse.


Izvođač:


- Izvesti posao prema dogovoru dokumentiranom u odgovarajućim dokumentima;

- Dokumentirati obavljene poslove;

- Usluge i dokumentaciju izvesti prema pravilima struke;

- Voditi bilješke o utrošenom vremenu za pojedine usluge;

- Brinuti o tajnosti naručiteljevih podataka koji mogu predstavljati poslovnu tajnu, a s kojima je izvođač trebao biti upoznat u svrhu izvođenja posla.


Konzultantske usluge

Stranka će trebati konzultantske usluge ukoliko je potrebno obaviti usluge savjetodavnog tipa, primjerice utvrditi postojeće stanje IT sustava te predložiti značajna poboljšanja u pogledu funkcionalnosti, sigurnosti i učinkovitosti sustava, odnosno osmisliti potpuno novi sustav prema zahtjevu na njegovu funkcionalnost. Rezultat rada je dokument koji utvrđuje činjenično stanje, osmišljava IT sustav i daje pregled svih njegovih dobrih i loših osobina te definira resurse potrebne za izvedbu. Ovisno o zahtjevu naručitelja predmet posla može biti i samo dio navedenih usluga, primjerice analiza postojećeg IT sustava ili mrežne usluge.

Naknada za konzultantske usluge računa se prema potrebnom fondu sati za konzultanta koji ih izvodi s tim da je najmanji mogući angažman jedan radni dan odnosno 8 sati.


Usluge projektiranja i vođenja IT projekata

Projektiranje i tehničko definiranje naručiteljevih zahtjeva u pogledu IT sustava ili mrežne usluge prema standardima struke. Rezultat rada je odgovarajuća projektna dokumentacija koja definira funkcionalnost sustava i potrebna podešavanja da bi se ista postigla. Nadzor i upravljanje resursima potrebnim da bi se IT sustav izveo unutar predviđenog vremena i proračuna uz dokumentiranje svakog stadija posla.

Naknada za navedene usluge računa se prema utrošenom broju sati za pojedini posao.

Usluge implementacije prema projektnoj dokumentaciji

Izvođenje poslova potrebnih za uspostavu IT sustava prema projektnoj dokumentaciji. Rezultat rada je izveden sustav kako ga definira projektna dokumentacija i odgovarajuća tehnička dokumentacija odnosno “zapisnik o radu”.

Naknada za navedene usluge računa se prema utrošenom broju sati za pojedini posao.


Usluge održavanja, edukacija i dokumentiranje

Izvođenje poslova održavanja ili otklanjanja poteškoća u radu postojećeg na odgovarajući način dokumentiranog IT sustava. Edukacija naručitelja o načinu uporabe i upravljanja sustavom. Izrada korisničke dokumentacije i izrada posebno naručene dokumentacije.

Rezultat rada je obavljen posao održavanja ili otklonjene poteškoće u radu što se evidentira u “zapisniku o radu”. U slučaju edukacije i dokumentiranja to je izvedena edukacija i napisana korisnička dokumentacija.

Naknada za navedene usluge računa se prema utrošenom broju sati za navedene poslove.

Usluge jednostavne tehničke podrške, instalacija i umrežavanje klijenata

Izvođenje poslova instalacije i umrežavanja klijentskih sustava te instaliranje i podešavanje uredskog softvera i perifernih uređaja, primjerice pisača. Navedene usluge pokrivaju samo postavljanje u rad navedenih sustava odnosno ne mogu se koristiti za otklanjanje poteškoća u radu. Pružanje tehničke podrške na upit putem emaila, faxa ili telefona sa lokacije Operacijskih sustava uz odgovor emailom ili faxom. Vrijeme potrebno za navedene usluge evidentira se u “zapisniku o radu” koji ujedno sadrži i uputu za tehničku pomoć.

Rezultat rada je obavljeni posao instalacije klijentskih uređaja i klijentske programske podrške odnosno odgovarajuća tehnička uputa.

Naknada za navedene usluge računa se prema utrošenom broju sati za navedene poslove.


Hitne usluge iz područja održavanja i otklanjanja poteškoća u radu sustava

Izvođenje poslova otklanjanja poteškoća u radu postojećeg IT sustava naručitelja, najčešće kritičnih poteškoća koje onemogućuju uredan rad sustava i kolanje informacija unutar organizacije.

Rezultat rada je obavljen posao održavanja ili otklonjene poteškoće u radu što se evidentira u “zapisniku o radu”.

Naknada za navedene usluge računa se prema utrošenom broju sati za navedene poslove.Navedeni poslovi se obavljaju s lokacije Operacijskih sustava pomoću alata za udaljeni rad ukoliko je to moguće ili na lokaciji naručitelja.Način dogovaranja i pružanja usluga

Ovisno o tome ima li stranka sklopljen poseban Ugovor s nama način pružanja usluga dijeli se u dvije osnovne skupine:


- za stranke s Ugovorom

- za stranke bez Ugovora


Za stranke s Ugovorom primjenjuju se uvjeti iz Ugovora, a uz Ugovor se isporučuju i odgovarajuće upute o načinu dogovaranja i pružanja usluga.Za stranke bez Ugovora vrijede sljedeći opći uvjeti:


Konzultantske usluge

Naručitelj će s predstavnikom Operacijskih sustava d.o.o. dogovoriti željeni opseg posla i definirati problematiku koju je potrebno obraditi. Temeljem navedenog Operacijski sustavi izdat će ponudu, odnosno prijedlog suradnje koji definira posao i procjenjuje njegov opseg te uvjetuje sljedeće ukoliko nije drugačije dogovoreno:


Račun će biti izdan prema broju radnih sati utrošenih na posao, evidentiranih u “zapisniku o radu” na temelju kojeg će biti napravljen konačni obračun.


Naručitelj pismenom narudžbom naručuje posao prema ponudi uz uplatu sredstava za jedan radni dan konzultanta. Preostali iznos prema konačnom obračunu plaća se 10 dana po obavljenom poslu i predanoj dokumentaciji, a temeljem računa.


Početak izvođenja je do 10 dana po narudžbi.


Usluge projektiranja i vođenja IT projekata

Naručitelj će s predstavnikom Operacijskih sustava d.o.o. dogovoriti projektiranje IT sustava za što će priložiti ili naručiti odgovarajuću dokumentaciju koja definira željenu funkcionalnost sustava prema kojoj će se ista tehnički specificirati te određuje parametre podešavanja. Temeljem navedenog Operacijski sustavi izdat će ponudu, odnosno prijedlog suradnje koji definira posao i procjenjuje njegov opseg te uvjetuje sljedeće ukoliko nije drugačije dogovoreno :


Račun će biti izdan prema broju radnih sati utrošenih na posao, evidentiranih u “zapisniku o radu” na temelju kojeg će biti napravljen konačni obračun.


Naručitelj pismenom narudžbom naručuje posao prema ponudi uz uplatu 20% sredstava prema procjenjenom opsegu posla. Preostali iznos prema konačnom obračunu plaća se 10 dana po obavljenom poslu i predanoj projektnoj dokumentaciji, a temeljem računa.


Početak izvođenja je do 10 dana po narudžbi.


Usluge implementacije prema projektnoj dokumentaciji

Naručitelj će s predstavnikom Operacijskih sustava d.o.o. dogovoriti izvođenje IT sustava prema projektnoj dokumentaciji. Projektnu dokumentaciju može pripremiti treća strana, no Operacijski sustavi zadržavaju pravo procjene adekvatnosti tehničke dokumentacije koju naručitelj prilaže. Temeljem navedenog Operacijski sustavi izdat će ponudu, odnosno prijedlog suradnje koji definira posao i procjenjuje njegov opseg te uvjetuje sljedeće ukoliko nije drugačije dogovoreno :


Račun će biti izdan prema broju radnih sati utrošenih na posao, evidentiranih u “zapisniku o radu” na temelju kojeg će biti napravljen konačni obračun.


Naručitelj pismenom narudžbom naručuje posao prema ponudi uz uplatu 20% sredstava prema procjenjenom opsegu posla. Preostali iznos prema konačnom obračunu plaća se 10 dana po izvedenom IT sustavu i predanoj tehničkoj dokumentaciji koja opisuje izvedeni sustav, a temeljem računa.


Početak radova je do pet dana po narudžbi.


Usluge održavanja, edukacija i dokumentiranje

Naručitelj će s predstavnikom Operacijskih sustava d.o.o. dogovoriti radove održavanja, edukacije ili posebno naručenog dokumentiranja. Temeljem navedenog Operacijski sustavi izdat će ponudu, odnosno prijedlog suradnje koji definira posao i procjenjuje njegov opseg te uvjetuje sljedeće ukoliko nije drugačije dogovoreno :


Račun će biti izdan prema broju radnih sati utrošenih na posao, evidentiranih u “zapisniku o radu” na temelju kojeg će biti napravljen konačni obračun.


Naručitelj pismenom narudžbom naručuje posao prema ponudi uz uplatu 20% sredstava prema procjenjenom opsegu posla. Preostali iznos prema konačnom obračunu plaća se 10 dana po obavljenoj usluzi, a temeljem računa.


Početak radova je do pet dana po narudžbi.


Usluge jednostavne tehničke podrške

Navedene usluge obavljaju se isključivo na lokaciji Operacijskih sustava d.o.o. Naručitelj izravno traži tehničku pomoć od tehničkog osoblja Operacijskih sustava d.o.o. Temeljem navedenog Operacijski sustavi d.o.o. naručitelju dostavljaju “zapisnik o radu” s pisanom tehničkom uputom uz sljedeće uvjete:

Račun će biti izdan prema broju radnih sati utrošenih na posao, evidentiranih u “zapisniku o radu” na temelju kojeg će biti napravljen konačni obračun. Dospijeće plaćanja računa za navedene usluge je tri dana.


Naručitelj koji traži tehničku podršku putem emaila ili faxa dostavlja pismenu narudžbu ovjerenu od službene osobe naručitelja koja sadrži kontakt podatke i opis tražene tehničke pomoći. Po definiranom rješenju emailom ili faxom se isporučuje “zapisnik o radu” s tehničkom uputom te poštom račun za obavljenu uslugu.


Početak izvođenja je do dva dana po narudžbi.


Instalacija i umrežavanje klijenata

Naručitelj će s predstavnikom Operacijskih sustava d.o.o. dogovoriti tražene radove. Temeljem navedenog Operacijski sustavi d.o.o. izdat će ponudu koja definira posao i procjenjuje njegov opseg te uvjetuje sljedeće ukoliko nije drugačije dogovoreno :


Račun će biti izdan prema broju radnih sati utrošenih na posao, evidentiranih u “zapisniku o radu” na temelju kojeg će biti napravljen konačni obračun.


Naručitelj pismenom narudžbom naručuje posao prema ponudi uz uplatu 20% sredstava prema procjenjenom opsegu posla. Preostali iznos prema konačnom obračunu plaća se 10 dana po obavljenoj usluzi, a temeljem računa.


Početak radova je do pet dana po narudžbi.


Hitne usluge iz područja održavanja i otklanjanja poteškoća u radu sustava

Naručitelj će s predstavnikom Operacijskih sustava d.o.o. dogovoriti tražene radove. Temeljem navedenog Operacijski sustavi d.o.o. izdat će ponudu koja definira posao i procjenjuje njegov opseg te uvjetuje sljedeće ukoliko nije drugačije dogovoreno :


Račun će biti izdan prema broju radnih sati utrošenih na posao, evidentiranih u “zapisniku o radu” na temelju kojeg će biti napravljen konačni obračun.


Naručitelj pismenom narudžbom naručuje posao prema ponudi te predaje gotovinski polog ili odgovarajući instrument osiguranja plaćanja na iznos za minimalno jedan sat rada odnosno 20% iznosa prema procjenjenom opsegu posla. Preostali iznos prema konačnom obračunu plaća se 10 dana po obavljenoj usluzi temeljem računa.


Početak radova je do dva sata po narudžbi za lokacije unutar Grada Zagreba, odnosno do tri sata za lokacije unutar Zagrebačke Županije.

 

      (C) 2002.-2009. Operacijski sustavi d.o.o., Ivana Šibla 12, HR-10000 ZAGREB tel: +385 1 6623840 fax: +385 1 6623842